Інтерактивні форми роботи з педагогами

 

На сучасному етапі розвитку системи освіти все більше уваги приділяється професійному розвитку й освіті дорослої людини. У сфері управління будь – якою організацією дана проблема є найбільш актуальною. Управлінець в зв’язку зі своїми функціями повинен бути не лише керівником, але і наставником в організації, володіти самими різними формами професійного навчання своїх співробітників. Тільки тоді ми можемо говорити про ефективне управління та розвиток колективу організації, особливо, коли дана організація здійснює педагогічну діяльність.

Перед вихователем методистом дошкільного закладу стає питання - як зробити , щоб кожен педагог став активним, зацікавленим учасником роботи різноманітних форм професійних об’єднань ? Як позбутися від пасивності окремих педагогів ? Як перевести їх від репродуктивної діяльності до пошукової?

До формування вміння рефлектувати в процесі пізнання нового та освоєння

знайомого матеріалу? Активізація творчої діяльності педагога можлива

через нетрадиційні, інтерактивні методи та форми роботи з педагогами.

Саме тому методична робота в дитсадку має бути максимально гнучкою, сприяти підвищенню інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу.

На початку необхідно розібратися з самим поняттям . Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова ”interact”, де “inter”- це «взаємний», “act”- діяти. Інтерактивний означає спосібність взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди, діалогу.

Звідси можливо зробити висновки, що інтерактивне навчання – це, по

перше, діалогове навчання, в ході якого відбувається взаємодія методиста і вихователя.

Які основні характеристики « інтерактива» ?

  • визнати, що інтерактивне навчання це спеціальна форма організації той чи іншої діяльності . Вона має на увазі достатньо конкретну прогнозовану мету. Організувати комфортні вимоги навчання, при яких педагог відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним та ефективним весь навчальний процес.

В чому полягає суть інтерактивного навчання?

  • взаємодії організований таким чином, що практично всі учасники оказуються втягнуті в процесс пізнання, обговорення. Вони мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають, розуміють, про що думають. Сумісна діяльність в даному процесі означає, що кожен учасник вносить свій особистий індивідуальний внесок , має можливість обмінюватися знаннями, особистими ідеями, засобами діяльності, почути думку колег. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки , що дає змогу отримати не тільки нові знання по обговорюваній проблемі, але і розвиває саму педагогічну діяльність та переводить її на високі форми кооперації та співробітництво.

Інтерактивна діяльність передбачає організацію та розвиток діалогового спілкування, яке веде к взаємодії, взаєморозумінню, к спільному рішенню та прийняття найбільш загальних , але значимих для кожного учасника задач. Важливо, що під час інтерактивної взаємодії відбувається не тільки накопичення знань, а також формується механізм самореалізації вихователя.

Виходячи з вищезазначеного, адаптація у практику інтерактивних форм роботи з дорослими сприятиме оптимізації методичної роботи в дошкільному закладі.

Тому в нашому закладі у роботі з педагогами ми надаємо перевагу інтерактивним формам методичної роботи, зокрема психолого – педагогічним тренінгам , діловим іграм , вікторинам, ігровим вправам тощо.

Такі форми роботи інтерактивного спрямування діють змогу:

  • створити умови для активної пізнавальної діяльності педагога;
  • підвищити рівень мотивації, активності й творчості;
  • сприяти встановленню відносин співробітництва між колегами;
  • формувати організаторські здібності та навички спілкування;
  • виробляти вміння приймати нестандартні рішення; аналізувати й оцінювати свої дії, рівень власної компетентності;
  • набагато краще запам’ятовувати матеріал.

Спостерігаючи за проведенням таких форм роботи ми прийшли до висновку, вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу, мають значні переваги перед традиційними формами роботи. Їхня оригінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових методів допомагає зняти суб’єктивні бар’єри в спілкуванні ( побоювання помилитися, прийняти неправильне рішення тощо). Вони охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності ( соціальної, емоційної та інтелектуальної ), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії.

Найчастіше інтерактивні форми ми використовуємо під час проведення педрад, семінарів, семінарів – практикумів. Дуже вдалою формою роботи є психолого – педагогічні тренінги, під час яких в ігровій формі, невимушеній, приємній психологічній атмосфері педагоги можуть закріпити знання, набути нового практичного досвіду, поспілкуватися с колегами.

Групова робота під час тренінгу допомагає змінити неконструктивне ставлення до колег на ефективну модель співробітництва.

На завершення треба зауважити, що використання інтерактивних методів навчання накладає вето на позицію "я вихователь (тобто я вище), а ви вихованці (тобто ви нижче)". Поділ на касти залишився в минулому, а сьогодні нами керує взаємо навчання - вихователя в вихованця, вихованця у вихователя. Адже рівень кваліфікованості педагога залежить від рівня освіченості його учнів. Сучасна педагогіка оцінює своїх освітян виключно за такими параметрами, незважаючи на стаж і статок.

Я вважаю, що створення технологічного забезпечення методичної роботи з метою її оптимізації, дозволяє вивчити можливість інших пропозицій. Перспективним, на мій погляд, є впровадження в організацію методичної роботи з вихователями диференційованого підходу для стимулювання педагогів до неперервного особистісно – професійного розвитку

Чому я кажу «так» інтерактивним методам?

Висока мотивація!

Міцність знань!

Творчість і фантазія!

Комунікабельність!

Активна життєва позиція!

Командний дух!

Цінність індивідуальності!

Свобода самовираження!

Акцент на діяльність!

Взаємоповага!

Демократичність!

close